Śledź nas na:Jakościowe modele badawcze

Początek - spór między pozytywistami i zwolennikami metod jakościowych (naturalizm - pozytywizm, empiryzm a antynaturalizm - zwolennicy badań jakościowych)
Konsekwencje sporów - tezy o charakterze badań jakościowych

Jakościowe modele badawcze
 • istota badań jakościowych
 • geneza i rodzaje
 • podejście (tradycyjne) w badaniach jakościowych i różnice między nimi
  • badania biograficzne
  • fenomenologia
  • teoria ugruntowana
  • etnografia
  • studium przypadku
Tezy:
 1. stosunek do teorii:
  Badanie jakościowe zaczyna się od danych a nie teorii - punktem dojścia jest hipoteza; dane mają postać tekstu (np. korespondencja, pamiętnik); dane łączone są ze znaczeniam
  W badaniach ilościowych punktem wyjścia jest teoria i korespondująca z nią metoda, dane mają postac liczb (np. zbiór ilorazów inteligencji); dane łączone są ze składem, strukturą
 2. stosunek do subiektywizmu i jego konsekwencje:
  W badaniach jakościowych - zakłada się subiektywny charakter poznania i własnej wiedzy. Osoba badająca ma poczucie jedności ze światem. Badanie to ciąg osobistych wyborów badacza: nie ucieka on od wrażeń, uczuć, wartości. Badacz wchodzi w codzienny świat ludzi, jest im znany, budzi ich zaufanie, systematycznie rejestruje i opisuje wszystko co widzi.
  W badaniach ilościowych - bycie obiektywnym; nie uznaje się subiektywizmu. Założenie o obiektywnym istnieniu świata i możliwościach obiektywnego poznania go za pomocą odpowiednich narzędzi. Bada się tylko poddające się pomiarowi obiekty i ustala związki przyczynowo-skutkowe istnięjące między nimi.
 3. istotne znaczenie w badaniach jakościowych ma zainteresowanie KONTEKSTEM - wszystkie okoliczności towarzyszące wytwarzaniu danego tekstu:
  • językowe (to co badacz i badany mówili przed i po głównej wypowiedzi)
  • parajęzykowe (mimika, gestykulacje)
  • pozajęzykowe (związane z całą sytuacją)


Zobacz także