Śledź nas na:Inspiracje teoretyczne (epistemologiczne)

Inspiracje teoretyczne (epistemologiczne)

 • Symboliczny interakcjonizm- założenie, że działanie ludzkie nie jest tylko prostą reakcją na bodźce; bodziec od reakcji oddziela proces interpretacji sytuacji
 • Etnometodologia- metoda ludowa, każdy z nas niezależnie do wieku i statusu jest badaczem rzeczywistości, przyglądasz się w jaki sposób inni światu się przyglądają
 • Hermeneutyka- dotyczy interpretacji tekstu (tekstem jest także rzeczywistość społeczna), objaśniania; celem poznania jest rozumienie, zaś przedmiotem rozumienia jest to, co jednostkowe
 • Fenomenologia- celem jest badanie zjawisk takimi, jakie one są; źródłem poznania jest doświadczenie; to przejście od świata teoretycznego do świata życia codziennego
 • Poststrukturalizm (dekostrukturalizm Derridy) i praca M. Foucault (ojciec teorii)
 • Teoria krytyczna (J. Habermas)
 • Konstruktywizm
PODEJŚCIE (TRADYCYJNE) W BADANIACH JAKOŚCIOWYCH
 • badania biograficzne (Denzin)
 • fenomenologia i fenomenografia.
 • teoria ugruntowana Strauss, Coibin
 • etnografia (Atkinson, Hammeislay)
 • studium przypadku (Case study) (R. Stake, R. Yin)
 • badania w działaniu (action reseach)
 • metoda historyczna
 • jakościowe modele badań klinicznych


Zobacz także