Śledź nas na:Badania w działaniu (action research)

Badania w działaniu to studia nad społeczną sytuacją, w której znajduje się badacz, z zamiarem jej ulepszenia; ukierunkowane na poprawę jakości działania w jej obrębie

Istota badaia w działaniu:
 • koncepcja stworzona przaz K. Lewina
 • jest prowadzone przez tę samą osobę (osoby), która działa i podejmuje decyzje
 • zawsze odnosi się do zagadnień, pytań, które mają znaczenia dla badacza
 • ma zawsze swoje praktyczne konsekwencje
 • od działań praktycznych dochodzimy do uogólnień teoretycznych
 • łączy rolę badacza i praktyka
 • odbywa się przy większym lub mniejszym współudziale uczestników sytuacji, w której przebiega badanie
Nurty
 • nurt tradycyjny, techniczny – K. Lewin, J. Elliott - zmiana instytucji oraz poziomu profesjonalizmu jej personelu
 • nurt emancypacyjny – Carr, Kemmis - badanie to forma refleksyjnej działalności podjętej przez uczestników sytuacji społecznych)
Cechą badań w działaniu jest to, że zostawiają po sobie zmiany w środowisku, w którym je przeprowadzono. Dokonane zmiany sa trwałe. Etapy:
 • identyfikacja problemu (np. zachowanie agresywne)
 • rekonesans badawczy – diagnoza (np. kto ofiara, rodzaje agresji, itp.)
 • sformułowanie planu działania (projekt – np. zmniejszania skali zjawiska)
 • wdrażanie jego poszczególnych etapów
 • monitorowanie i ewaluacja procesu wdrażania oraz uzyskanych rezultatów


Zobacz także