Śledź nas na:Paradygmaty badań społecznych

Paradygmat - to zbiór ogólnych i ostatecznych przesłanek w wyjaśnianiu jakiegoś obszaru rzeczywistości, przy-jętych w społeczności uczonych - przedstawicieli danej dyscypliny nau-kowej, a następnie upowszechniony jako wzór myślenia w normalnych zbiorowa ościach użytkowników nauki.

W kontekstach edukacyjnych para-dygmat to zbiór przesłanek koniecznych do zdefiniowania edukacji, stanowiących punkt wyjścia do badań nad nią oraz budowania jej teorii.

Paradygmat rozumiany są jako system przekonań oparty na podstawach ontologicznych, epistemologicznych i metodologicznych i reprezentujących poglądy na świat i definiujących naturę świata.

Ontologia (pytanie o naturę bytu):

Nominalizm contra realizm

Nominalizm - nie istnieją idee i przedmioty abstrakcyjne, lecz jedynie przedmioty konkretne, przedstawiciel : Berkeley, odrzucenie uznania uni-wersalnej rzeczywistości, która byłaby podzielana przez wszystkich. Świat społeczny istnieje w formie znaczeń, jakie mogą nadawać mu poznające go przedmioty. Przedmioty nie istnieją obiektywnie, a jedynie subiektywnie.

Realizm - istnieją idee i przedmioty obiektywnie, niezależnie od umysłu poznającego.Przedstawiciel Arystoteles. Realizm odrzuca istnienie subiektywnej rzeczywistości, jest dany wszystkim w jednakowej postaci.

Epistemologia - nauka o poznaniu

Metodologia - metody badań

Pozytywizm - August Comte, prekur-sor socjologii, społeczeństwo stało się przedmiotem/podmiotem badań. POZ zapoczątkował badania społeczne.

Darwinizm społeczny - Karol Darwin, idea ewolucji poprzez dobór naturalny (gdy gatunek zmaga się ze swym środowiskiem naturalnym, to jednostki lepiej przygotowane mają największe szanse, aby się rozmnożyć). Teoria rozwoju społecznego Herbert Spencer: społeczeństwo staje się coraz lepsze, przetrwaja lepiej przystosowane społeczeństwa, teoria ewolucjonizmu społecznego.

Teoria konfliktu - (Marks) zachowania społ. przeniknięte są konfliktem. Konflikt pochodzi a walki o dominację, głównie dominacji klasy posiadającej. Położenie kresu konfliktowi poprzez przekształcanie związków ekonomicz.

Symboliczny interakcjonizm - Georg Simmel, mikroteoria: jak jednostki wchodzą we wzajemne interakcje. Zajmował się naturą interakcji . Stworzył pojęcia grupy pierwotnej(rodzina, grupa przyjaciół. Stworzył pojęcia jaźni odzwierciedlonej (jesteśmy tacy, jakich nas widzą , jeśli traktują nas jako pięknych tacy myślimy, że jesteśmy). Georg H. Mead koncentrował się na roli komunikacji w relacjach międzyludzkich.

Etnometodologia - Harold Garfinkel, zawrócił uwagę na oddziaływanie grupy na achowanie człowieka

Funkcjonalizm strukturalny - E. Durkheim byt społeczny postrzegany jako organizm

Paradygmaty feministyczne - Ralph Linton, aspekty życia ludzkiego, które zostały pominięte, np. różnice między płciami, różnice rasowe.

 Zobacz także